Vetaprost

Vetaprost

۰ریال

پروستا گلندين ها در سيستم تناسلي اعمال زير را انجام ميدهند :
تخمك گذاري ، تحليل جسم زرد ، تحريكات و انقباضات رحم ، دفع غشاهاي جنيني ، اتنقال گامت ها ، سقط جنين و
حركت اسپرم در دستگاه تناسلي جنسي نر و ماده ، پروستا گلندين ها از اسيد آراشيدو نيـك آزاد كـه توسـط فعاليـت
آنزيم فسفوليپاز
Aمتصل به غشا سلولي ساخته مي شود، توليد مي گر دند. پس از رها شدن اسيد آرشيدونيك حداقل
در دو مسير آنزيمي اكسيده مي گردد .

ناموجود

شناسه محصول: 2000 دسته: , , ,

توضیحات

وتا ® )كلوپروستنول سديم (
شكل دارويي : محلول استريل تزريقي
گروه دارويي : پروستاگلند ني سنتتيك )( PGF2a
تركيب دارو : هر ميلي ليتر حاوي 263ميكروگرم كلوپروستنول سديم مي باشد .
مكانيسم اثر دارو : پروستا گلندين ها در سيستم تناسلي اعمال زير را انجام ميدهند :
تخمك گذاري ، تحليل جسم زرد ، تحريكات و انقباضات رحم ، دفع غشاهاي جنيني ، اتنقال گامت ها ، سقط جنين و
حركت اسپرم در دستگاه تناسلي جنسي نر و ماده ، پروستا گلندين ها از اسيد آراشيدو نيـك آزاد كـه توسـط فعاليـت
آنزيم فسفوليپاز
Aمتصل به غشا سلولي ساخته مي شود، توليد مي گر دند. پس از رها شدن اسيد آرشيدونيك حداقل
در دو مسير آنزيمي اكسيده مي گردد .
مسيري كه توسط سيكلواكسيژناز كاتاليزه ميشود منجر به توليد پروستاگلندين و ترومبوكسان مي گردد پروستاگلندين
در درجه اول به خاطر اثر لوتئوليتيكي شان مورد استفاده قرار مي گيرند .
PGF2aباعث تحليل جسم زرد فعال و كاهش سريع در توليد پروژسترون مي شود . لوتئوليز منجر به رشد فوليكول و
برگشت به فحلي يا تخمك گذاري طبيعي ميشود . فحلي در گاو 4-2روز و در
ماديان 5-2روز بعـد از تحليـل جـسم
زرد اتفاق مي افتد . مكانيسم دقيق اثر لوتئوليزي پروستا گلندين مشخص نيست ولي ممكن است بـه تغييـرات جريـان
خون در عروق رحمي و تخمداني ، مهار پاسخ تخمدان به گنادوتروفين يا تحريك آنزيم هاي كاتاليتيكي مربوط باشد .
فارماكوكينتيك دارو : كلوپروستنول پس از تزريق به روش عضلاني سريعادر بدن پخش مي شود
در گاو حداكثر ميزان بافتي آن 30دقيقه پس از تزريق به وجود مي آيد . پروستا گلندين ها سريعا
توسط آنزيم هـاي
موجود در ريه ، كبد ، كليه ها متابوليزه مي شوند . تنها در صورتي كه شبكه عروقي خاصي جهت اتصال موضـعي آنهـا
وجود داشته باشد همانند يك هورمون كلاسيك عمل مي نمايند . كلوپروستنول از طريق كليه و صفرا دفـع مـي شـود
.در گاو نيمه عمر كلوپروستنول 6/1ساعت مي باشد و در مدت 24ساعت غلظـت كلوپروسـتنول در محـل تزريـق بـه
كمترين مقدار خود ميرسد .
موارد مصرف دارو : كلوپروستنول در درمان گاو در موارد زير كاربرد دارد :
– كيست لوتئال
– موارد فحلي آرام و خاموش
silent heat
– القاء زايمان
– خاتمه دادن به آبستني نا خواسته طبيعي
– خاتمه دادن به آبستني غير طبيعي ) شامل جنين موميايي شده ، آب آوردگي غشائ جنيني (

– آندومتريت مزمن ، پيومترا ، جفت ماندگي
– هم زمان سازي سيكل فحلي
در ماديان در موارد ذيل كاربرد دارد :
– موارد فحلي آرام و خاموش silent heat
دي استروس طولاني
– آبستني كاذب
– آنستروس وابسته به شيرواري
– ايجاد سقط جنين قبل از روز 45آبستني
مقدار و روش مصرف دارو : اين دارو به روش عضلاني تزريق ميگردد.
در گاو براي درمان پيومتر ، فتوس هاي موميايي شده ، تشخيص فحلي خاموش ، ايجاد سـقط جنـين بـه ميـزان 500
ميگروگرم )2ميلي ليتر ( از دارو به صورت داخل عضله تجويز مي شود.
از اين دارو براي همزمان كردن فحلي در گاو به طرق زير استفاده مي شود :
الف
روش تك تزريقي : بعد از تعيين بالغ بودن جسم زرد و اطمينان از عدم آبـستني مقـدار 2ميلـي ليتـر از دارو
تزريق مي شود و در عرض 5-2روز فحلي مشاهده خواهد شد و مي توان 72ساعت بعد از تزريق گاو را تلقيح نمـود و
براي اطمينان بيشتر 96ساعت بعد نيز مي توان تلقيح دوم را انجام داد .
ب- روش دو تزريقي : بعد از تعيين بالغ بودن جسم زرد و اطمينان از عدم آبستني مقدار 2ميلي ليتر از دارو تزريـق
ميشود و همين مقدار نيز 11روز بعد تكرار ميشود و فحلي 5-2روز بعد از تزريق دوم مـشاهده خواهـد شـد و مراحـل
تلقيح نيز مثل روش تك تزريقي مي باشد .
در اسب براي ايجاد سقط جنين در مدت 12روز بعد از تلقـيح مقـدار )5/0 100ميكروگـرم ميلـي ليتـر ( بـه صـورت
عضلاني تجويز مي گردد و در 8-7روز بعد از اتمام فحلي مؤثر خواهد بود . ماديان 5روز بعد از تزريق فحل خواهد شد
.
در گوسفند و بز :
براي القاء زايمان مقدار )5/0- 62 -5/ 125ميكرو گرم /0 25ميلي ليتر ( به صورت عضلاني تجويز مي گردد .
موارد منع مصرف دارو:
– در حيوانات آبستن
– در حيوانات مبتلا به پيومتر در صورتي كه گردن رحم بسته باشد .
– از تزريق وريدي اين دارو اجتناب شود .
– در ماديان هاي دچار نا رسايي هاي حاد يا تحت حاد سيستم گوارشي يا تنفسي مصرف نشود .
زمان پرهيز از مصرف دارو : براي گوشت 4روز و براي شير 10ساعت پس از آخرين تزريق مي باشد .
موارد احتياط : به دليل اين كه اين دارو از طريق پوست و به آساني جذب ميشود لذا زنان باردار و افراد مبتلا بـه آسـم
بايد از تماس با اين دارو خودداري كنند چون كلوپروستنول باعث سقط جنين يا تنگي نفـس حـاد ميـشود . در مواقـع
تماس با اين دارو موضع تماس بايد فورا
با آب و صابون شسته شود .
شرايط نگهداري دارو : دارو در دماي ) (15-25درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود .
بسته بندي دارو : اين دارو در ويال هاي 10ميلي ليتري در جعبه هاي پنج عددي عرضه مي گردد .

VetarolineVetapredone

تماس با من

قم- خیابان 75 متری عمار یاسر- بین کوچه 80-82 ساختمان پلیمر

آدرس:

تلفن :

02537607636
همراه :09393082098

ساعات کار :

شنبه -چهارشنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰, ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ پنج شنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰

  اخرین محصولات

   پستی برای نمایش وجود ندارد

  Social

  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت پویان مهر زرین می باشد. طراحی شده توسط mahrami.am@gmail.com
  preloader