Vatacaine

Vatacaine

۰ریال

ليدوكائين به عنوان تثبيت كننده غشا و عامل آنتي ديس ريتميك در نظر گرفته مي شود. بيحسكنندههاي
موضعي مانع توليد و هدايت تكانههاي عصبي ميشوند. به اين صورت كه داروي مزبور در نفوذپذيري غشا سلول نسبت به يون سديم
دخالت كرده و در نتيجه باعث كاهش نفوذپذيري اين غشا شده و هدايت امواج عصبي را متوقف ميكنند. به عبارت ديگر اين داروها
باعث مهار دپلاريزاسيون غشا سلول عصبي گشته، در نتيجه از انتشار پتانسيل عمل و هدايت بعدي تكانه عصبي جلوگيري ميكنند و بدين
وسيله اثر بيحسي داروي مزبور بروز مييابد. ليدوكائين با اثر مستقيم بر بافت عضلاني قلب و بهخصوص شبكه پوركنژ سبب كاهش
دپلاريزاسيون، خودكاري و تحريك پذيري بطن در طي مرحله 4دياستوليك ميشود. كاهش قدرت انقباضي، كاهش فشار خون
سيستوليك شرياني، كاهش سرعت انتقال هدايت دهليزي-بطني و افزايش دوره تحريك ناپذيري مطلق از جمله اثرات اين دارو بر سيستم
قلبي-عروقي است. ممكن است براي پيشگيري از انسداد روده بعد از عمل جراحي موثر باشد.

ناموجود

شناسه محصول: 2031 دسته: , ,

توضیحات

وتاكائين® %2
)ليدوكائين (
شكل دارويي :
محلول استريل تزريقي
گروه دارويي : بي حس كننده موضعي
تركيب دارو : هر ميليليتر دارو حاوي 20ميليگرم ليدوكائين ميباشد.
مكانيسم اثر دارو : ليدوكائين به عنوان تثبيت كننده غشا و عامل آنتي ديس ريتميك در نظر گرفته مي شود. بيحسكنندههاي
موضعي مانع توليد و هدايت تكانههاي عصبي ميشوند. به اين صورت كه داروي مزبور در نفوذپذيري غشا سلول نسبت به يون سديم
دخالت كرده و در نتيجه باعث كاهش نفوذپذيري اين غشا شده و هدايت امواج عصبي را متوقف ميكنند. به عبارت ديگر اين داروها
باعث مهار دپلاريزاسيون غشا سلول عصبي گشته، در نتيجه از انتشار پتانسيل عمل و هدايت بعدي تكانه عصبي جلوگيري ميكنند و بدين
وسيله اثر بيحسي داروي مزبور بروز مييابد. ليدوكائين با اثر مستقيم بر بافت عضلاني قلب و بهخصوص شبكه پوركنژ سبب كاهش
دپلاريزاسيون، خودكاري و تحريك پذيري بطن در طي مرحله 4دياستوليك ميشود. كاهش قدرت انقباضي، كاهش فشار خون
سيستوليك شرياني، كاهش سرعت انتقال هدايت دهليزي-بطني و افزايش دوره تحريك ناپذيري مطلق از جمله اثرات اين دارو بر سيستم
قلبي-عروقي است. ممكن است براي پيشگيري از انسداد روده بعد از عمل جراحي موثر باشد.
فارماكوكينتيك دارو : به دنبال تزريق زيادي دارو بصورت وريدي شروع عمل در عرض 2دقيقه و طول عمل به مدت 10-20
دقيقه مي باشد. بعد از تزريق، دارو به سرعت از پلاسما به داخل اندام هاي )كبد، كليه، ريه ها و قلب( پخش شده و در سراسر بافت هاي
بدن توزيع مي شود. ليدوكائين با پروتئين هاي پلاسما باند مي شود. كمتر از %10دوز تزريقي بدون تغيير در ادرار دفع مي گردد.
ليدوكائين بطور اوليه در كبد متابوليزه ميشود و به متابوليت هاي فعال تبديل ميشود. نيمه عمر ليدوكائين در سگ 0/9ساعت است. در
بيماران با نارسايي قلبي يا بيماري كبدي طولاني مي شود.
موارد مصرف دارو : اين دارو را مي توان بصورت تزريق آهسته وريدي و زير جلدي مصرف نمود. روشهاي مصرف دارو به شرح
ذيل ميباشد :
بي حسي انتشاري : متداولترين روش مصرف اين دارو است كه زيرجلدي تزريق ميشود و به بافتهاي اطراف نفوذ ميكند.
بي حسي تنه اي يا هدايتي : دارو در مقابل تنه عصب تزريق ميشود و نواحي كه توسط آن تنه عصبي تعصيب ميشود را بي حس
كند.
بي حسي نخاعي : دارو در داخل فضا نخاعي و زير پرده عنكبوتيه تزريق شده و در مقابل ريشههاي عصبي قرار ميگيرد.
بي حسي اپيدورال : دارو در فضاي اپيدورال و خارج از سخت شامه تزريق مي شود و روي ريشههاي عصبي بعد از سخت شامه و قبل
از آنكه از ستون مهرهها خارج شود اثر ميكند. در اين روش دارو وارد مايع مغزي-نخاعي نميشود.
بي حسي دمي : دارو به داخل مجراي خارجي استخوان ساكروم تزريق ميشود.
بي حسي نزديك ستون مهره اي : در اين روش شاخه فوقاني و تحتاني اعصاب نخاعي در مجاورت محل خروج آنها از ستون مهره
با تزريق دارو بي حس ميشوند. اين روش اغلب براي جراحي تهيگاه ) (
flankبكار برده ميشود.
مقدار و روش مصرف دارو:
سگ:
براي درمان تاكي كاردي بي ثبات بطني
: 1-2ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن حيوان )يك ميلي ليتر به ازاي هر 15
كيلوگرم وزن زنده( بصورت تزريق وريدي در 30ثانيه و در صورت نياز مي توان دوز مصرفي را تا 4ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن
بدن )يك ميلي ليتر به ازاي هر 5كيلوگرم وزن زنده( مي توان افزايش داد.
به روش اپيدورال يك ميليليتر به ازاي هر 5كيلوگرم وزن بدن تا مهره اول كمر را بي حس ميكند.
گربه ها:
0/25-
0/5ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن حيوان )يك ميلي ليتر به ازاي هر 50كيلوگرم وزن زنده( بصورت تزريق آهسته
وريدي مصرف شود. در صورت نياز مي توان دوز مصرفي را تكرار نمود.
احتياط: گربه ها به اثرات CNSليدوكائين بسيار حساسند و بايستي حتما مونيتور شوند و در صورت نياز براي كاهش علائم مي توان از
ديازپام استفاده شود.
گاو : بي حسي خارج سخت شامه اي پايين : 0/5-1ميليليتر به ازاي هر 50كيلوگرم وزن بدن
بي حسي خارج سخت شامه اي بالا : 1ميليليتر به ازاي هر 5كيلوگرم وزن بدن
اسب :
بي حسي عصب فكي : 10-20ميليليتر
بي حسي خارج سخت شامه اي : 5-10ميليليتر
براي درمان تاكي آريتمي بطني: 1-1/5ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن حيوان )يك ميلي ليتر به ازاي هر 15كيلوگرم
وزن زنده( بصورت تزريق وريدي مصرف شود.
درمان ضد آريتمي: 0/25-0/5ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن حيوان )يك ميلي ليتر به ازاي هر 50كيلوگرم وزن زنده( هر
5-15دقيقه بصورت تزريق وريدي
در موارد انسداد روده بعد از عمل جراحي: 1/3ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن حيوان )يك ميلي ليتر به ازاي هر 15كيلوگرم
وزن زنده( بصورت تزريق وريدي مصرف گردد.
گوسفند : بي حسي خارج سخت شامه اي : 8-12ميليليتر
موارد منع مصرف دارو : تزريق دارو در بافتها و كانونهاي عفوني ممنوع است. در صورت وجود سپتي سمي، خونريزيهاي
شديد، كاهش فشار خون، شوك، بلوك كامل قلبي در فضاي زير عنكبوتيه تزريق نشود. مصرف بيش از مقدار توصيه شده سبب بروز
خواب آلودگي، استفراغ، لرزش، نيستاگموس، حملات ناگهاني قلبي-مغزي، تحريك و هيجان، كاهش فشار خون، افزايش هدايت امواج
و انقباضات دهليزي-بطني ميگردد.
شرايط نگهداري دارو : در دماي ) (15-30درجه سانتيگراد و و دور از نور نگهداري شود.
بسته بندي دارو : در ويالهاي 50ميليليتري در جعبههاي يك عددي عرضه ميگردد

VetacoidVetamizol

تماس با من

قم- خیابان 75 متری عمار یاسر- بین کوچه 80-82 ساختمان پلیمر

آدرس:

تلفن :

02537607636
همراه :09393082098

ساعات کار :

شنبه -چهارشنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰, ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ پنج شنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰

  اخرین محصولات

   پستی برای نمایش وجود ندارد

  Social

  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت پویان مهر زرین می باشد. طراحی شده توسط mahrami.am@gmail.com
  preloader