Vetalyse

Vetalyse

۰ریال

پرو ستا گلاندين به عنوان يك ماده بيولوژيك فعال تقريبادر بيشتر قسمت هاي بدن حيوانات يافت
مي شود . پروستا گلاندين اف دو آلفا يك هورمون لوتئو ليتيك است كه باعث از بين رفتن جسم زرد ميشود. پروستا گلاندين
اف دو آلفاي موجود در وتا لايز از نظر شيميايي طبيعي بوده و در موارد زير كاربرد موفقيت آميزي دارد .
براي ايجاد و همزمان كردن فحلي در گاوهاي ماده تليسه ها و ماديان ها
براي درمان بيماري هاي توليد مثل دام

ناموجود

شناسه محصول: 2012 دسته: , , ,

توضیحات

وتالايز ® ) دينوپروست ترومتامين (
شكل دارويي : محلول استريل تزريقي
گروه دارويي : پروستاگلاندين طبيعي )( PGF2a
تركيب دارو : هر ميلي ليتر از محلول حاوي 5ميلي گرم ماده دينوپروست ) به شكل ملح ترومتامين ( مي باشد .
مكانيسم اثر دارو : پرو ستا گلاندين به عنوان يك ماده بيولوژيك فعال تقريبادر بيشتر قسمت هاي بدن حيوانات يافت
مي شود . پروستا گلاندين اف دو آلفا يك هورمون لوتئو ليتيك است كه باعث از بين رفتن جسم زرد ميشود. پروستا گلاندين
اف دو آلفاي موجود در وتا لايز از نظر شيميايي طبيعي بوده و در موارد زير كاربرد موفقيت آميزي دارد .
براي ايجاد و همزمان كردن فحلي در گاوهاي ماده تليسه ها و ماديان ها
براي درمان بيماري هاي توليد مثل دام
موارد مصرف وتالايز در گاو :
ايجاد فحلي : با تزريق در گاو ماده ) شيري يا گوشتي ( در طول مدت فعاليت جسم زرد ) فاز لوتئال ( بين روزهاي پـنجم و
پانزدهم علايم فحلي را بعد از 48تا 72ساعت نمايان مي كند .
همزمان سازي تخمك گذاري : دو تزريق به فاصله 11تا 12روز و تلقيح 72تا 96ساعت پس از تزريق دوم .
درمان آنستروس و فحلي خاموش : وتالايز براي درمان گاوهاي ماده كه علايم مشخصي از فحلـي را ندارنـد اسـتفاده مـي
شود .
بعد از اولين تزريق و تحليل جسم زرد علايم فحلي بين 4 3تا روز ظاهر مي شود در صورت عدم بروز فحلي تزريـق دوم 11
روز بعد تكرار شود .
درمان كيست جسم زرد و كيست فوليكول جسم زرد : تزريق وتالايز به سرعت باعث تحليل جسم زرد شده و فحلـي 3
تا 4روز بعد ايجاد ميشود .
درمان عفونت هاي رحمي : تزريق وتالايز به همراه يك آنتي بيوتيك مناسب داخل رحمي در درمـان عفونـت هـاي حـاد و
مزمن رحمي به كار ميرود . وتالايز به طور قابل توجهي باعث بيشتر شدن فعاليت طبيعـي دفـاعي رحـم بـه بهبـود التهـاب و
عفونت مي شود . اين دارو در درمان پيو متر و آندومتر يوز بسيار مؤثر مي باشد .
وتالايز را ميتوا ن براي ايجاد سقط جنيني در مواردي مانند موميايي شدن جنين ، مرگ جنين و آبـستني هـاي نـا خواسـته
استفاده نمود . بدين صورت كه با تزريق بين ماه هاي دوم تا ششم آبستني مي توان زايمان را القا ء نمـود . 6 4تـا روز بعـد
سقط ايجاد مي گردد .

ايجاد زايمان : با يك دوز تزريق بعد از روز 270آبستني مي توان زايمان را القاء نمود
تزريق وتالايز براي درمان حيواناتي كه مبتلا به برگشت فحلي ) (
repeat breederمي باشند . باعث ايجـاد فحلـي مـؤثر
مي گردد .
موارد منع مصرف دارو :
وتالايز در حيواناتي كه از بيماريهاس تنفسي ، گوارشي و نا رسايي سيستم گردش خون رنج مي برند. منع مصرف دارو دارد. از
تجويز هم زمان وتالايز با داروهاي ضد التهاب غير استر ئو يدي اجتناب گردد.
عوارض جانبي دارو : اين عوارض ممكن است 15دقيقه بعد از تزريق شروع شده تا حدود يك ساعت بعـد فـروكش مـي
نمايد. عوارض احتمالي عبارت است از :
اسب : كوليك ، تعريق ، افزايش ضربان قلب و افزايش تنفس ، كاهش درجه حرارت ركتال .
گاو : در مواردي باعث كم شدن ترشح بزاق ، افزايش تنفس و درجه حرارت ركتال مي شود .
مقدار و روش مصرف دارو : دوز درماني براي هر راس گاو ) گاو ماده و تليسه ( 5ميلـي ليتـر ) 25ميلـي گـرم دينـو
پروست ( مي باشد .
خانم هاي باردار و افرادي كه مبتلا به بيماري آسم مي باشند از تماس با ايـن دارو اجتنـاب كننـد در صـورت تمـاس دارو بـا
پوست فورا
با آب و صابون شستشو داده شود .
زمان پرهيز از مصرف دارو :
گوشت : 24ساعت
شير : مطرح نمي باشد .
شرايط نگهداري دارو : دارو در دماي ) (15-30درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري مي شود .
بست داروه بندي : اين دارو در ويال هاي 10ميلي ليتري در جعبه هاي پنج عددي عرضه مي گردد .
اين دارو بر اساس كمك هاي علمي و با استفاده از مواد اوليه شركت فايزر و دقيقابر اسـاس فورمـو لاسـيون
محصول لوتالايز توسط شركت داروسازي ابوريحان توليد ميگردد .

VetaminazeneVetaglandin

تماس با من

قم- خیابان 75 متری عمار یاسر- بین کوچه 80-82 ساختمان پلیمر

آدرس:

تلفن :

02537607636
همراه :09393082098

ساعات کار :

شنبه -چهارشنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰, ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ پنج شنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰

  اخرین محصولات

   پستی برای نمایش وجود ندارد

  Social

  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت پویان مهر زرین می باشد. طراحی شده توسط mahrami.am@gmail.com
  preloader