Vetapredone

Vetapredone

۰ریال

آدرنو كورتيكوئيد ها از غشاي سلولي به داخل سيتوپلاسم نفوذ كرده به گيرنده هاي اختصاصي
در درون سيتو پلاسم متصل مي شوند سپس اين كمپلكس ها وارد هسته سـلولي شـده بـه
DNAپيوسـته و سـبب
تحريك روند توليد
RNAپيام بر و به دنبال آن ساخت پروتئين هاي مختلف نظير آنـزيم هـا مـي شـوند و در نهايـت
اثرات گلو كو تيكو ئيدي را سبب شوند .
گلوكورتيكوئيدها آزاد سازي واسطه هاي التهابي را از ماكروفاژها و ائوزينوفيل مهار مي كند .

ناموجود

شناسه محصول: 2020 دسته: , , ,

توضیحات

وتاپردون® ) ايزوفلوپردون استات (
شكل دارويي : سوسپانسيون استريل تزريقي
گروه دارويي : گلوكوكورتيكوئيد
تركيب دارو : هر ميلي ليتر دارو حاوي 2ميلي گرم ايزوفلوپردون استات مي باشد .
مكانيسم اثر دارو : آدرنو كورتيكوئيد ها از غشاي سلولي به داخل سيتوپلاسم نفوذ كرده به گيرنده هاي اختصاصي
در درون سيتو پلاسم متصل مي شوند سپس اين كمپلكس ها وارد هسته سـلولي شـده بـه
DNAپيوسـته و سـبب
تحريك روند توليد
RNAپيام بر و به دنبال آن ساخت پروتئين هاي مختلف نظير آنـزيم هـا مـي شـوند و در نهايـت
اثرات گلو كو تيكو ئيدي را سبب شوند .
گلوكورتيكوئيدها آزاد سازي واسطه هاي التهابي را از ماكروفاژها و ائوزينوفيل مهار مي كند .
فارماكوكينتيك دارو : به شكل تزريق عضلاني و يا داخل پرده سينوويال )مفصلي (تجـويز مـي گـردد . ايـن دارو
پس از تزريق به روش عضلاني به سرعت جذب مي شود. دارو در كبد متابوليزه شـده و بـه متابوليـت هـاي غيـر فعـال
تبديل مي شوند سپس دفع متابوليت ها از طريق كليه انجام مي شود . فعاليت گلوكورتيكوئيدي ايـن دارو تقريبـا
10
برابر پرد نيزولون 50برابر هيدروكورتيزون و 67برابر كورتيزون مي باشد واثر گلونئوژنيك دارو نيز با اثر هيپو گليسمي
آن درگاوهاي سالم و يا مبتلا به كتوز مشخص مي شود .
موارد مصرف دارو :
الف كتوز : اين دارو با اثر گلوكونئوژنز و تثبيت گليگوژن اثر موثر و با ارزشي براي معالجـه عـدم تعـادل متـابوليكي و
آندوكرين كتوز اوليه گاو دارد . استرس هاي زايمان و توليد شير بالا گاو را نسبت به اين بيماري مستعد مي كنـد .ايـن
داروي استروئيدي سريعا
اثر فيزيولوژي خود را نشان ميدهد و باعث برگشت ميزان گلوكوز خون به مقـدار طبيعـي يـا
حتي بالاتر از آن در طول 8تا 24ساعت پس از تزريق مي شود .
ب-ناراحتي ها ي استخواني و عضلاني : اين دارو در بر طرف كردن درد و لنگش ناشي از تـورم حـاد عمـومي و يـا
موضعي مفاصل در حيوانات بزرگ مؤثر مـي باشـد. هـم چنـين ميتـوان آن را بـا موفقيـت در درمـان لـنگش ، تـورم
روماتيسمي و ضربهاي مفاصل ، تورم تؤام استخوان ها و مفاصل ، پريوستيت ) تورم غشاء اسـتخوان ( ، تـورم وتـر هـا ،

تورم وتر ها و مفاصل ، تورم كيسه مفصلي و تورم عضلاني به خوبي به كار برد . در مورد دردهاي عضلاني ، افسردگي ،
بي اشتهايي ناشي از فعاليت زياد ، حمل و نقل و غيره دارو مؤثر مي باشد . درمان ممكن اسـت دايمـي باشـد ولـي در
مواردي بسته به عامل بيماري يا گستردگي ضايعات ، برخي علايم ممكن است مجددا
بروز نمايد .
ج-واكنش هاي حساسيتي : اين دارو به طور اختصاصي در درمان واكنش هاي حساسيتي حاد ) مانند تظـاهرات آنـا
فيلا كتيك و كهير ( ناشي از مصرف داروي حساسيت زا و ساير عوامل مولد حساسيت مفيد و مؤثر است . سـاير علايـم
عدم حساسيت هاي خفيف تر مانند تورم پوست ) از نوع تماسي با آتوپيك ( ، اگزماي تابستاني و تورم ماتحمـه چـشم
نيز كاربرد دارد . پاسخ به درمان معمولا
سريع بوده و به طور كامل ظاهر مي شود .
د- عفونت هاي گسترده با مسموميت شديد : در حيوانات مبتلا به بيماريهاي عفوني فوق حاد و در حال مرگ كـه
براي درمان عفونت آنها آنتي بيوتيك هاي اختصاصي وجود دارد ) مانند ذات الريه شديد ، تورم صـفاق ، تـورم رحـم ،
تورم عفوني پستان ( درمان فشرده با اين دارو مي توان با كاهش واكنش هاي التهابي بدن ، محيط را براي تاثير بيـشتر
آنتي بيوتيك مساعد نمايد به عنوان درمان كمكي اين دارو همچنين استرس حاصل از بيماريهاي فوق را كاهش داده و
حال عمومي دام را بهبود مي بخشد . در موارد مصرف توام ، آنتي بيوتيك ها و كورتيكوستروئيدها قبل از آغاز درمـان و
انتخاب آنتي بيوتيك ، نوع ميكروب بايد دقيقا
تشخيص داده شود در عين حال استفاده از كورتيكو ستروئيدها بايد به
حداقل زمان ممكن محدود گردد . مصرف آنتي بيوتيك نيز حداقل 3روز پس از قطع مـصرف كورتيكوسـتروئيد . بايـد
ادامه يابد .
و- شوك : اين دارو جهت بهبود عوارض ناشي از نقص كار غده فـوق كليـوي و بـروز واكـنش هـاي شـوك ، متعاقـب
ضربات و زخم هاي شديد بدني ، انجام جراحي هاي اورژانس و بروز واكنش هاي آنافيلاكتيك مي باشد . در اين مـوارد
مي توان آن را به صورت كمكي در معالجات متداول شوك ) كه شامل استفاده از مـواد افزاينـده پلاسـماي خـوني مـي
باشد ( به كار برد . به علت واكنش هاي متقابل فيزيولوژيك ، تاثير مثبت اين دارو در درمان شوك تنهـا ممكـن اسـت
زماني ظاهر شود كه تمام اقدامات درماني لازمه عليه شوك انجام گرفته باشد .
ه- ساير موارد مصرف : درخستگي مفرط و ضعف ، پس از جراحي يا سخت زايي ، جفت ماندگي ، التهـاب چـشمي ،
مارگزيدگي و ساير موارد استرس شديد مصرف اين دارو مي تواند كمك خـوبي در اثـر بخـشي درمـان اصـلي و ايجـاد
آرامش براي دام باشد . هم چنين اين دارو به عنوان دارو كمكي در درمان اسـترس ناشـي از تـب شـير ) فلـج پـس از
زايمان ( مؤثر است . در اين مورد قبل و يا پس از مصرف تركيبات كلسيم اين دارو را يايد داخل عضله تزريق نمود ولي
نبايد آن را همراه با ساير محلول هاي تزريقي مخلوط نمود .
مقدار و روش مصرف دارو : جهت درمان موثر تر بهتر است از تزريق عضلاني عميق اين دارو استفاده شود . هـم
چنين براي اثرات موضعي مي توان اين دارو را در موضع ) داخل مفصل ، غشاي وتر ، داخـل كيـسه مفـصلي ( تزريـق
نمود .
مطالعات در زمينه كنوز گاو ثابت كرده است كه آغاز درمان با دوز بالاي كورتيكوئيد ها تاثير درمـاني سـريع تـر و نيـز
كاهش شدت بيماري را در مقايسه با دوز پايين درماني و تكرار آن نشان مي دهد و اثر درماني آن در درمـان كتـوز 10
برابر بيشتر از پرد نيزولون است زيرا اين تركيب به همين ميزان تـاثير گلوكوژنيـك بيـشتري دارد . در صـورتي كـه بـا
مصرف ميزان توصيه شده علايم بهبودي در دام ظاهر نشود و يا بيماري عود كند بايد دام را دوباره معاينـه كـرد و نـوع
بيماري را مجددا
ارزيابي نمود و وجود بيماري هاي ثانوي ديگر مانند ذات الريه ، تورم رحم ، تـورم ضـربه اي معـده و
ورم پستان را مورد توجه قرار داد .

در گاو 10تا 20ميلي گرم به روش تزريق عضلاني بسته به اندازه جثه و وزن دام و شدت بيمـاري تزريـق شـود و در
صورت نياز پس از 24ساعت تزريق تكرار شود .
در اسب 5تا )2 20ميلي گرم تا ( 10ميلي ليتر به روش تزريق داخل عضلاني عميق و در صورت نياز پس از تزريـق اول
مجددا
. تزريق شود
ميزان مصرف دارو به روش داخل سينوويال و در موارد تورم مفصل و ترك پا كيسه مفصلي معمولا
5تا 20ميلي گـرم
و بر حسب اندازه موضع مي باشد .
مــوارد منــع مــصرف دارو : دارو مـصرف انـساني نـدارد مطالعلـت بـاليني و تجربـي نـشان داده كـه تزريـق
كورتيكوستروئيدها به دام آبستن در سه ماه آخر آبستني ممكن است باعث بروز علايم اوليه زايمان و ايجاد زايمـان زود
رس و همراه با سخت زايي ، مردن جنين و جفت ماندگي و تورم رحم در آنها شود .
موارد احتياط : اين دارو يك اثر مهاري روي مكانيسم و تغييرات بافتي مربوط به روند التهاب و تورم در بـدن دارد .
علاوه بر اين تظاهرات باليني ازقبيل تب و علايم توكسمي را برطرف ميكند و گاهي توقف اين علايم ممكن است منجـر
به پنهان شدن نشاني هاي عفونت در بدن شده و باعث گسترش و عمومي شـدن عفونـت گـردد . بـه همـين علـت در
عفونت هايي كه با علايم مسموميت شديد همراه هستند هم زمان با مـصرف ايـن دارو بايـد از آنتـي بيوتيـك مناسـب
استفاده شود . مصرف طولاني و مداوم دارو توصيه نمي شـود . مـصرف ايـن دارو بـه ميـزان توصـيه شـده باعـث دفـع
متابوليسم و احتباس سديم در بدن نمي شود ولي اصولا
دام هاي تحت درمان با كورتيكوئيد ها بايـد در طـول مـدت
درمان دام تحت نظر قرارگيرند و در صورت بروز علايم كمبود پتاسيم مصرف دارو را قطع كـرد و از محلـول 5درصـد
كلرو پتاسيم به صورت قطره اي داخل وريدي استفاده شود .
دوره پرهيز از مصرف دارو :
شير : 3روز پس از آخرين تزريق
گوشت : 5روز پس از آخرين تزريق
شرايط نگهداري دارو : در دماي ) ( 15-30درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود .
قبل از مصرف به خوبي تكان داده شود .
بسته بندي دارو : اين دارو در ويال هاي 50ميلي ليتري در جعبه هاي يك عددي عرضه مي گردد .
اين دارو بر اساس كمك هاي علمي و با استفاده از مواد اوليه شركت فـايزر و دقيقـابـر اسـاس فورمـو
لاسيون محصول
Predef 2Xتوسط شركت داروسازي ابوريحان توليد ميگردد .

VetaprostVetanyl Injection

تماس با من

قم- خیابان 75 متری عمار یاسر- بین کوچه 80-82 ساختمان پلیمر

آدرس:

تلفن :

02537607636
همراه :09393082098

ساعات کار :

شنبه -چهارشنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰, ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ پنج شنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰

  اخرین محصولات

   پستی برای نمایش وجود ندارد

  Social

  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت پویان مهر زرین می باشد. طراحی شده توسط mahrami.am@gmail.com
  preloader