Vetocarb

Vetocarb

۰ریال

ايميديو كارب شاخه اي از كارباناليد مي باشد و در متابوليسم انگل مانع از رسيدن اينوزيتـول بـه
انگل گرديده و در نهايت باعث مرگ آنهـا ميگـردد . هـم چنـين سـبب ايجـاد حالـت واكوئـولي و تغييـر شـكل سـاختار
سيتوپلاسمي سلول مي شود .

ناموجود

شناسه محصول: 2022 دسته: ,

توضیحات

وتوكارب® ) ايميديوكارب دي پروپيونيت (
شكل دارويي : محلول استريل تزريقي
گروه دارويي : ضد انگل تك ياخته
تركيب دارو : هر ميلي ليتر حاوي 120ميلي گرم ماده ايميديوكارب دي پروپيونات مي باشد .
مكانيسم اثر دارو : ايميديو كارب شاخه اي از كارباناليد مي باشد و در متابوليسم انگل مانع از رسيدن اينوزيتـول بـه
انگل گرديده و در نهايت باعث مرگ آنهـا ميگـردد . هـم چنـين سـبب ايجـاد حالـت واكوئـولي و تغييـر شـكل سـاختار
سيتوپلاسمي سلول مي شود .
فار ماكوكينتيك دارو : ايميديوكارب به روش زير جلدي به خوبي جذب مي شـود غلظـت پلاسـماي بـالاي آن زود
گذر است و دارو در سر تا سر بدن سريعا
پخش ميشود . سرعت متابوليسم دارو كند است بنابراين دارو در تمـامي بافـت
هاي بدن مدت زيادي باقي مي ماند بخش اعظم ايميديوكارب بدون هيچ گونه تغييري دفع مـي شـود و عمـده تـرين راه
دفع از طريق ادرار است هر چند كه مقدار كمي نيز از طريق مدفوع دفع مي شود .
موارد مصرف دارو : ايميديو كارب عليه عفونت هاي ناشي از بابزيور در گوسفند ، گاو ، اسب و سگ ، آناپلاسـموز در
گاو و همچنين ارليشيوز در سگ مؤثر مي باشد .
در بيماري بابزيوز براي پيشگيري در گاو و گوسفند 5/2ميلي ليتر بـه ازاي هـر 100كيلـو گـرم وزن بـدن و در درمـان
بيماري يك ميلي ليتر به ازاي هر 100كيلوگرم وزن بدن مؤثر است ممكن است در موارد شديد بيماري نياز به تكرار دوز
24ساعت بعد از تزريق اول باشد .
براي پيشگيري در اسب و الاغ و قاطر دو ميلي ليتر به ازاي هر 100كيلو گرم وزن بدن دام و در سگ نيز نيم ميلي ليتـر
براي هر ده كيلوگرم وزن دام مورد نياز است .در بيماري آنا پلاسموز در گاو 5/2ميلي ليتر بـه ازاي هـر 100كيلـو گـرم
وزن بدن مؤثر است .
توجه : عفونت حاصله به وسيله بابزيا كابالي معمولابه وسيله تزريق ايميديو كارب كاملااز بين ميـرود امـا در عفونـت
حاصله از بازيا اكويي درمان %60موفقيت آميز است و در چنين مواردي بهتر است شش هفته بعـد از تزريـق اول درمـان
تكرار شود و در چنين حالتي دوزهاي درمان به شرح ذيل مي باشد :
الف در اسب براي درمان بابزيا كابالي دو دوز دو ميلي ليتري براي هر 100كيلو گرم وزن دام به فاصله 24ساعت و در
درمان بابزيا اكويي چهار دوز چهار ميلي ليتري براي هر 100كيلوگرم وزن دام به فاصله هر 72ساعت مؤثر است .

ب- در الاغ و قاطر براي درمان بابزيا دو دوز دو ميلي ليتري به فاصله هر 24ساعت مؤثر است .
شو در ارلي يوز سگ ها نيز 5/0ميلي ليتر به ازاي هر 10كيلوگرم وزن بدن مؤثر است و بايد دو تزريق به فاصـله 14روز
انجام شود .
دارو به صورت زير جلدي و يا عضلاني تزريق شود . روش عضلاني براي گاو ، گوسفند و اسب توصيه شده است و تـرجيح
داده ميشود كه در عضلات ناحيه گردن تزريق شود . براي مصرف در سگ زير جلد و در پشت گردن و در قـسمت هـايي
كه پوست نازك تري دارد تزريق توصيه ميشود .
نكات قابل توصيه :
ايميديوكارب نبايد در وريد تزريق شود .
بعد از تزريق ايميديوكارب ممكن است حيوانات عوارض داروهاي كولينرژيك از قبيل تنگي نفـس ، افـزايش ترشـح غـدد
بزاقي ، كاهش ضربان قلب و غيره از خود نشان دهند كه اين عوارض زود گذر مي باشد اما در سگ ها بايد حيوان تا 15
دقيقه تحت مراقبت قرار گرفته و اگر چنين علايمي تكرار گرديد با سولفات آتروپين درمان شوند .
دوره پرهيز از مصرف دارو :
گوشت : 28روز پس از آخرين تزريق
شير : در گاو 3روز بعد از آخرين تزريق و در گوسفندان بعد از تزريق دارو تا خاتمه دوره شيرواري نبايـد از شـير آن هـا
براي مصرف انسان استفاده كرد .
شرايط نگهداري دارو : از انجماد دارو جلوگبري شود و در دماي ) ( 20-25درجه سانتيگراد و دور از نـور نگهـداري
شود .
بسته بندي دارو : اين دارو در ويال هاي 20ميلي ليتري در جعبه هاي يك عددي عرضه مي گردد .

Vetavit-cVetolex

تماس با من

قم- خیابان 75 متری عمار یاسر- بین کوچه 80-82 ساختمان پلیمر

آدرس:

تلفن :

02537607636
همراه :09393082098

ساعات کار :

شنبه -چهارشنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰, ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ پنج شنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰

  اخرین محصولات

   پستی برای نمایش وجود ندارد

  Social

  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت پویان مهر زرین می باشد. طراحی شده توسط mahrami.am@gmail.com
  preloader