Vetolex

Vetolex

۰ریال

بوپارواكون از آنالوگ هاي پاروكون يعني يك هيدروكسي نفتوكينون مي باشد
بوپاروكون در مقايسه با پاروگون نسبت به تخريب واكنش هاي متابوليكي مقاوم تر مي باشد در نتيجه فعاليت آن در
شرايط 20
invitroبرابر و فعاليت آن در شرايط invivoحـدودا8برابـر پـاروگون مـي باشـد . بوپـاروگون بـا
مكانيسم عمل ممانعت و جلوگيري از انتقال الكترون در زنجيره تنفسي انگل باعث از بين بردن آنها ميشود و نظر بـه
اين كه در انتقال الكترون زنجيره تنفسي آنزيم هاي مخصوص دخالت دارند و قابليت استفاده در انگل از اين آنزيم ها
ده برابر بيشتر از پستانداران است بنابراين بدون اين كه به بدن ميزبان صدمه اي وارد گردد انگل ها از بين مي روند .

ناموجود

شناسه محصول: 2013 دسته: ,

توضیحات

وتولكس® ) بوپارواگن (
شكل دارويي : محلول استريل تزريقي
گروه دارويي : ضد انگل
تركيب دارو : هر ميلي ليتر حاوي 50ميلي گرم ماده بوپارواكون مي باشد .
مكانيسم اثر دارو : بوپارواكون از آنالوگ هاي پاروكون يعني يك هيدروكسي نفتوكينون مي باشد
بوپاروكون در مقايسه با پاروگون نسبت به تخريب واكنش هاي متابوليكي مقاوم تر مي باشد در نتيجه فعاليت آن در
شرايط 20
invitroبرابر و فعاليت آن در شرايط invivoحـدودا8برابـر پـاروگون مـي باشـد . بوپـاروگون بـا
مكانيسم عمل ممانعت و جلوگيري از انتقال الكترون در زنجيره تنفسي انگل باعث از بين بردن آنها ميشود و نظر بـه
اين كه در انتقال الكترون زنجيره تنفسي آنزيم هاي مخصوص دخالت دارند و قابليت استفاده در انگل از اين آنزيم ها
ده برابر بيشتر از پستانداران است بنابراين بدون اين كه به بدن ميزبان صدمه اي وارد گردد انگل ها از بين مي روند .
فارماكوكينتيك دارو : هنگامي كه دارو با دوز تجويز شده از طريق عضلاني بـه حيـوان تزريـق گـردد غلظـت دارو در
پلاسما بعد از سه ساعت و هفده دقيقه به /0 102
± %3ميلي گرم در ليتر ميرسد پايين آمدن غلظت دارو در پلاسما
به تدريج و با كندي صورت مي گيرد و نيمه عمر دارو 26ساعت و 44دقيقه است .
موارد مصرف دارو : بوپاروكون براي درمان بيماري تيلريوز ناشي از گونه هاي مختلف تيلريا به كار ميرود . در
ايران شايع ترين انواع تيلريوز در گاو ناشي از تيلريا آنولاتا و تيلريا سـر جنتـي در گـاو مـي باشـد . دارو در مراحـل
پيروپلاسم و شيزونت انواع تيلريا ها مؤثر بوده و مي توان آن را در دوره نهفته بيماري و قبـل از ظهـور نـشاني هـاي
تيلريوز نيز به كار برد به عبارت ديگر بوپاروكون را نه تنها ميتوان بـراي درمـان حيوانـات بـه كـار بـرد بلكـه بـراي
حيواناتي كه احتمال بروز آلودگي در آنها ميرود نيز ميتوان مصرف كرد .
مقدار و روش مصرف دارو : يك بار تزريق عضلاني بوپاروكون به مقدار 5/2ميلي گرم براي هر كيلـوگرم وزن
بدن ) يك سي سي دارو براي 20كيلو گرم وزن دام ( كافيست ولي در موارد شديد بيماري ميتوانـد بعـد از 48-72
ساعت تزريق مجدد صورت گرفت .
اين دارو منحصرا
به صورت تزريق عضلاني به كار مي رود و بهترين محـل تزريـق دارو در عـضله گـردن بـا رعايـت
شرايط بهداشتي مي باشد . تزريق بيش از 10ميلي ليتر در يك نقطه گردن توصيه نمي شود .
نكات قابل توصيه :
تزريق داخل وريدي و زير جلدي اكيدا ممنوع مي باشد .
با توجه به اينكه تيلريوز اثرات سوء بر روي سيستم ايمني دام مي گذارد واكسن هاي مورد نيـاز حيوانـات مـي بايـد
بعد از بهبود كامل دام تزريق گردند .
براي كنترل عفونت هاي ثانوي ممكن است در طول درمان نياز به استفاده آنتي بيوتيك باشد.
در هنگام ظهور علايم تيلريوز در حيوانات ممكن است آثار و نشاني هاي ساير علايم انگلـي و غيـر انگلـي در حيـوان
ديده شود كه بايستي دقت شده و درمان مربوطه صورت پذيرد .
حيوانات بهبود يافته در مقابل تيلرياها ايمني لازم را كسب مي نمايند وليكن در صـورت حـالات بـسيار شـديد و يـا
شيوع بيماري بعد از درمان ممكن است بيماري برگشت پذير بوده كـه در ايـن صـورت بايـد حيوانـات مجـددا
بـا
بوپاروكون معالجه شوند .
در دوران نقاهت بيماري تغذيه با كيفيت عالي مواد غذايي جهت تقويت دام توصيه ميشود .
هم زمان با درمان تيلريوز استفاده از داروهاي جانبي براي جلوگيري از كم خوني ايجاد شده توصيه ميشود.
براي حيوانات در معرض خطر ) نه بيماران ( حمام هاي ضد كنه و اسپري سم استفاده شود.
دوره پرهيز از مصرف : شير تا 48ساعت و گوشت تا 42روز پس از آخرين تزريق قابل استفاده خواهد بود.
شرايط نگهداري دارو : دارو در دماي ) (15-25درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود.
پس از مصرف ويال خالي دارو را در كاغذ پيچيده و در سطل زباله قرار دهيد.
بسته بندي دارو : اين دارو در ويال هاي 50ميلي ليتري در جعبه هاي يك عددي عرضه مي گردد

VetocarbVetofen

تماس با من

قم- خیابان 75 متری عمار یاسر- بین کوچه 80-82 ساختمان پلیمر

آدرس:

تلفن :

02537607636
همراه :09393082098

ساعات کار :

شنبه -چهارشنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰, ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ پنج شنبه : ۸:۰۰ – ۱5:۰۰

  اخرین محصولات

   پستی برای نمایش وجود ندارد

  Social

  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت پویان مهر زرین می باشد. طراحی شده توسط mahrami.am@gmail.com
  preloader